تکالیف پایه یازدهم تجربی-سمیعی 98/11/30

زنگ شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
زنگ اول

موارد تدریس شده: تعلیمات دینی

تکمیل درس 8

تکالیف ارائه شده:

مطالعه درس روز

آزمون:

____

زنگ دوم موارد تدریس شده: شیمی

سینتیک کمی

تکالیف ارائه شده:

حل تست های 338 تا 365 کتاب خیلی سبز

آزمون:

____

زنگ سوم موارد تدریس شده: زیست شناسی

ادامه تدریس فصل 7

تکالیف ارائه شده:

____

آزمون:

____

زنگ چهارم

موارد تدریس شده: زیست شناسی

ادامه تدریس فصل 7

تکالیف ارائه شده:

تست های فصل 6 و 7 کتاب خیلی سبز تا محل تدریس شده

آزمون:

____

یادآوری ها یادآوری ها ...

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.