تکالیف پایه یازدهم تجربی-سمیعی 98/11/29

زنگ شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
زنگ اول

موارد تدریس شده: فیزیک

حل تست های نیروی وارد بر سیم حامل جریان

تکالیف ارائه شده:

تکمیل جزوه تا صفحه 182

آزمون:

____

زنگ دوم موارد تدریس شده: ریاضی

رفع اشکال لگاریتم

تکالیف ارائه شده:

از تست 180 تا 208 لگاریتم خیلی سبز، سوالهای زوج حل شود

آزمون:

____

زنگ سوم موارد تدریس شده: زیست

ادامه تدریس فصل 7

تکالیف ارائه شده:

تست های فصل 6 خیلی سبز کامل شود

تست های فصل 7 تا جایی که تدریس شده حل شود

آزمون:

____

زنگ چهارم موارد تدریس شده: فارسی

تدریس تا بیت 40 درس 12

تکالیف ارائه شده:

مطالعه درس روز

آزمون:

____

یادآوری ها یادآوری ها ...

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.