تکالیف پایه یازدهم تجربی-سمیعی 98/11/21

زنگ شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
زنگ اول

موارد تدریس شده: فیزیک

ادامه تدریس مغناطیس

تکالیف ارائه شده:

تکمیل فصل در جزوه از تست 42 تا 53

آزمون:

____

زنگ دوم

موارد تدریس شده: آزمایشگاه علوم تجربی/تاریخ معاصر

تدریس درس 12 تاریخ

تدریس میدان مغناطیسی سیم لوله و پیچه مسطحه

آشنایی با جیوه و خواص ان و روشن کردن ماشین بخار

تکالیف ارائه شده:

مطالعه درس روز

آزمون:

____

زنگ سوم موارد تدریس شده: مشاوره

برگزاری آزمون هفتگی مبحثی زیست

تکالیف ارائه شده:

____

آزمون:

____

زنگ چهارم موارد تدریس شده: کانون

____

تکالیف ارائه شده:

____

آزمون:

____

یادآوری ها یادآوری ها ...

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.