تکالیف پایه یازدهم تجربی-سمیعی 98/11/20

زنگ شرح تکلیف یا  موارد تدریس شده
زنگ اول

موارد تدریس شده: زبان انگلیسی/ادبیات فارسی

پرسش از درس جلسه قبل زبان انگلیسی / کارگاه متن پژوهی فارسی

تکالیف ارائه شده:

صفحات 118 و 119 کتاب تست

آزمون:

____

زنگ دوم موارد تدریس شده: فیزیک

تدریس مغناطیس

تکالیف ارائه شده:

تکمیل فصل 3 جزوه تا تست 29

آزمون:

____

زنگ سوم

موارد تدریس شده: اردو باشگاه انقلاب

____

تکالیف ارائه شده:

____

آزمون:

____

زنگ چهارم موارد تدریس شده: اردو باشگاه انقلاب

____

تکالیف ارائه شده:

____

آزمون:

____

یادآوری ها یادآوری ها ...
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.