تکالیف پایه یازدهم تجربی-سمیعی 98/11/19

زنگ شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
زنگ اول

موارد تدریس شده: ریاضی

رفع اشکال لگاریتم

تکالیف ارائه شده:

از تست 80 تا 120 خیلی سبز

آزمون:

____

زنگ دوم موارد تدریس شده: ریاضی

رفع اشکال لگاریتم

تکالیف ارائه شده:

از تست 80 تا 120 خیلی سبز

آزمون:

____

زنگ سوم موارد تدریس شده: عربی

ترجمه درس 5

تکالیف ارائه شده:

مطالعه درس روز

آزمون:

ترجمه درس 5

زنگ چهارم موارد تدریس شده: شیمی

تدریس قانون هس

حل تست های مربوطه

تکالیف ارائه شده:

از تست 290 تا 332 خیلی سبز فقط تست های زوج

آزمون:

____

یادآوری ها یادآوری ها ...

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.