تکالیف پایه یازدهم ریاضی-نادری 98/11/21

زنگ شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
زنگ اول

موارد تدریس شده: آزمایشگاه علوم تجربی/تاریخ معاصر

تدریس درس 12 تاریخ

تدریس میدان مغناطیسی سیم لوله و پیچه مسطحه

آشنایی با جیوه و خواص ان و روشن کردن ماشین بخار

تکالیف ارائه شده:

مطالعه درس روز

آزمون:

____

زنگ دوم موارد تدریس شده: فارسی

تدریس تا پایان بیت 2 درس 12

تکالیف ارائه شده:

مطالعه درس روز

آزمون:

____

زنگ سوم موارد تدریس شده: فیزیک

حل تست از مدار الکتریکی

تکالیف ارائه شده:

تکمیل جزوه تا تست 310

آزمون:

____

زنگ چهارم موارد تدریس شده: کانون

____

تکالیف ارائه شده:

____

آزمون:

____

یادآوری ها یادآوری ها ...

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.