تکالیف پایه یازدهم ریاضی-نادری 98/11/20

زنگ شرح تکلیف یا  موارد تدریس شده
زنگ اول

موارد تدریس شده: دینی / زبان انگلیسی

ادامه تدریس درس 6 دینی / پرسش زبان انگلیسی

تکالیف ارائه شده:

مطالعه درس روز / حل صفحات 118 و 119 کتاب تست زبان انگلیسی

آزمون:

____

زنگ دوم موارد تدریس شده: حسابان

تدریس روابط مثلثاتی زوایای ترکیبی

تکالیف ارائه شده:

مطالعه و تمرین درس روز

آزمون:

____

زنگ سوم موارد تدریس شده: اردو باشگاه انقلاب

____

تکالیف ارائه شده:

____

آزمون:

____

زنگ چهارم موارد تدریس شده: اردو باشگاه انقلاب

____

تکالیف ارائه شده:

____

آزمون:

____

یادآوری ها یادآوری ها ...
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.