تکالیف پایه یازدهم ریاضی-نادری 98/11/14

زنگ شرح تکلیف یا  موارد تدریس شده
زنگ اول

موارد تدریس شده: آزمایشگاه علوم تجربی/تاریخ معاصر

تدریس درس 11 تاریخ

تدریس میدان مغناطیسی سیم لوله و پیچه مسطحه  و انجام آزمایش میدان مغناطیسی

تکالیف ارائه شده:

مطالعه درس روز

آزمون:

____

زنگ دوم موارد تدریس شده: فارسی

تدریس تا پایان بیت 4 درس 11

تکالیف ارائه شده:

مطالعه درس روز

آزمون:

____

زنگ سوم موارد تدریس شده: فیزیک

حل تست از توان در مدار الکتریکی

تکالیف ارائه شده:

تکمیل جزوه تا تست 286

آزمون:

____

زنگ چهارم موارد تدریس شده: کانون

____

تکالیف ارائه شده:

____

آزمون:

____

یادآوری ها یادآوری ها ...
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.