پیام سال نو از طرف جنای آقای آل هاشمی

در سردرگمی عقل
در سرگیجه احساس
در سرگشتی نشانگان زندگی
شاید اخلاق آخرین داور ما باشد
رفقای من ...
امروزه، همه ی جوامع درحال توسعه چون ایران در ساحت های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با بحرانی مشترک دست به گریبانند: "دوگانگی"
آنچنان که میبینید ارزشهای سنتی رو به افول اند و ارزشهای مدرن غربی شیهه کشان به سوی ما می تازند !!! و داستان ما از آنجا آغاز میشود که بر زین این اسبان، لباس هایی بی سوار سوارند ! یعنی آنکه، آنچه این روزها چون آفت بر جان کشتزار ما افتاده نه حتی ارزشهای عصر مدرنیسم که پوسته توخالی آن است که تنها، ظاهر بزک کرده آن است.
دوستان من ....
انسان غربی با اسکی، دورهمی های بی پایان ! باشگاه بدن سازی ! عدم مطالعه و حرمت نگذاردن به بزرگان، بر قله های علم و فناوری دست نیازیده است. اگر آنان را ارجی هست که هست، مدیون احترام به حقوق اولیه انسان، تعهد بر رشد شخصیت افراد، فراهم نمودن فرصت های برابر، علم گرایی . از همه مهمتر "گفتگو" ی آنان با سنت های خویش و "اولویت بندی" وجوه گوناگون زندگی است.
گفتگو، هرگز به معنای رد یا قبول تمام و کمال ارزشهای تاریخی جامعه خویش نیست. گفتگو یعنی زدودن خرافات و تحجر و تراشیدن تندیسی نو از مفهوم "اخلاق" بر پایه فرهنگ ایرانی.
اخلاقی که نه چون مد غربی آن بر تنمان زار بزند و نه چون مدل متحجر آن، انقدر تنگ باشد که گلویمان را بفشارد ! اما پرسشی مهم در میان است: "اخلاق یعنی چه ؟ "
در این راستا ویتگنشتاین، برجسته ترین فیلسوف شاخه فلسفه تحلیلی چنین می گوید: "اخلاق یعنی برای آن چیزی که بدان باور داری، صادقانه ایثار کنی" و شاید تامل برانگیز باشد که امام سجاد نیز از اخلاق چنین تعبیری دارد و پرسش بعدی: "من، بر چه چیز باور دارم ؟ ".
باید خواند، بیشتر تفکر کرد و بیشتر از آن زندگی کرد و تجربه نمود. به قول آندره ژید: "برای من خواندن اینکه شن های ساحل نرم است، کافی نیست، میخواهم پاهای برهنه ام آن را حس کند" و این امر حاصل نمیگردد مگر با پی ریزی یک "اولویت" بندی دقیق در زندگی ... و این امر برای شما یعنی : "یاد خدا، درس و هنر، خانواده و دوستان".
دختران و پسران من ...
انسان تک بعدی در طول تاریخ، خود را جز در کوچه های بن بست نیافته است. حال که صدای پای بهار نزدیک است، بیاییم و تاریخ را تکرار نکنیم ... بیاییم و در هنگامه یک باد بهاری، صادقانه با خود گفتگو کنیم و شجاعانه،  بدی هایمان را به دست باد بسپاریم ... بیاییم و کنار چند سبزه تر، خالصانه، اولویت هایمان را به خط کنیم ...
بیاییم و جشن امسال را بزرگ تر از همیشه برگزار کنیم ...
سال نو مبارک
سید مهدی ال هاشمی