اردوی مطالعاتی عید نوروز پایه سوم

برنامه ریزی جدای از سخت بودن (هم در ایجاد یک اردوی مطالعاتی و اجرای آن) دافعه هایی دارد که متأسفانه عده بسیار زیادی حاضر به استفاده از آن نیستند. در دوره پیش دانشگاهی بنا به ضرورت، بسیاری از افراد نیازمند استفاده از برنامه ریزی میشوند اما به دلایلی نمیتوانند به شکل بهینه از آن بهره ببرند که قطعاً یکی از آن دلایل، عدم استفاده و هماهنگی با برنامه ریزی در سالهای تحصیلی گذشته است.
برخی بر این اعتقاد هستند که برنامه ریزی (برگزاری اردوهایی مطالعاتی) فقط زمانی ضرورت دارد که فرد کارهای زیاد و زمان محدودی در اختیار دارد. در حالی که میتوان گفت، آنچه که باعث پیشرفت و موفقیت افراد مختلف در عرصه های تحصیل و تجارت و فرهنگ و هنر میشود، برنامه ریزی و استفاده صحیح از وقت است که لزوماً به کار زیاد یا وقت کم و محدود وابسته نیست.
پس هر دانش آموز و دانشجو و هر کسی که به نوعی موفقیتی را در سر میپروراند، باید با برنامه و تئوری قبلی، کارهایش را پیش ببرد (البته این موضوع با فرض داشتن هدف مؤثر و اردوهای مطالعاتی  و مستدام خواهد بود.)
در اردوهای مطالعاتی اهداف بلند و مهمی  دنبال می شود تا دانش آموزان با یک برنامه موفق به گسترش اطلاعات و توانایی ها در تمام درس ها بپردازند  و همچنین تنوع مطالعاتی روزانه که سبب می شود فرد با برنامه ریزی یاد بگیرد در یک روز به دو یا چند درس توجه کند. این کار علاوه بر تکرار درس ها در طی هفته، از خستگی دانش آموز و افت ساعت مطالعه او در یک روز کم می کند.
با این مقدمه، به اردوی مطالعاتی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان مهرآیین می پردازیم که از تاریخ 4/1/95 آغاز گشته و در تاریخ 10/1/95 خاتمه یافت.
با برنامه ریزی که از جانب مسئولین و دبیران پایه سوم تهیه شده بود دانش آموزان هر روز ساعت هفت صبح در محل برگزاری اردو حاضر می شدند و طبق برنامه مطالعه آغاز می شد و در سه زنگ قبل از ظهر و سه زنگ بعد ازظهر پیش می رفت. همه روزه آزمون جمع بندی دروس در دو نوبت ظهر و عصر از دروس مطالعه شده توسط دانش آموزان برگزار می گشت. 

برای دانلود مجله نوروزی پایه سوم کلیک نمایید.